společnosti DIGI CZ s.r.o., IČ: 046 68 529, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 261099 (dále jen „DCZ“)

Významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků a zájemců o služby jsme si vědomi, proto při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími platnými právními předpisy ČR, jakož i předpisy Evropské unie.

Z uvedených právních předpisů vychází i toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, jehož cílem je informovat vás, naše zákazníky anebo zájemce o naše služby, o základních zásadách, postupech a podmínkách, kterými se řídíme při zpracování osobních údajů a o právech, které vám při zpracování osobních údajů náleží. Tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů nejsou dotčeny podmínky zpracování osobních údajů, které si mezi sebou sjednáme při uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací nebo jiné smlouvy a jež jsou obsaženy zpravidla ve smlouvě, všeobecných obchodních podmínkách, případně jiných smluvních dokumentech.

V případě, že v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů nenaleznete odpověď na váš dotaz, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím uvedených kontaktních údajů. Co jsou osobní údaje a v jakém rozsahu je zpracováváme Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se vaší osoby, kterou jste nám poskytl/a nebo kterou jsme od vás získali a prostřednictvím které vás lze přímo či nepřímo, samostatně nebo ve spojení s jinou informací identifikovat.

Těmito informacemi jsou zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, rodné číslo, kontaktní údaje, a pokud to povaha věci vyžaduje, také provozní a lokalizační údaje, jako například IP adresy, telefonní čísla volaného, volajícího, začátek a konec spojení, konfigurační a identifikační údaje používaných technických zařízení. Osobní údaje nám poskytujete například při vyplňování smluv a smluvních formulářů, kontaktních formulářů při návštěvě našich webových stránek, případně telefonicky nebo jiným způsobem. Z poskytnutých informací zpracováváme pouze informace a osobní údaje v nezbytném rozsahu.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně pro uzavírání smluv o poskytování služeb elektronických komunikací a plnění smluvních závazků jsou některé údaje nezbytné. K jejich zpracování se proto nevyžaduje váš výslovný souhlas. Tímto způsobem zpracováváme údaje především z důvodu řádné evidence, uzavírání smlouvy a plnění smluvních závazků, provádění platebních transakcí, zajištění přístupu a připojení k poskytovaným službám, pro daňové a účetní účely, provádění vyúčtování, hodnocení platební morálky, ochrany našich práv a uplatňování a vymáhání pohledávek.

Se souhlasem a v rozsahu umožněném právními předpisy ČR při nevyslovení nesouhlasu zpracováváme vaše osobní údaje pro obchodní a marketingové účely, provádění průzkumů spokojenosti či zvyšování kvality služeb. V případě, že jste nám udělil/a souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro obchodní a marketingové účely, je tento souhlas udělen ve smyslu ustanovení § 5 zákona o ochraně osobních údajů.

Udělením souhlasu jste souhlasil/a s tím, že vás budeme oslovovat s nabídkou aktuálních produktů a služeb DCZ nebo třetích osob, případně s nabídkou různých akčních nabídek a kampaní. Obchodní sdělení vám mohou být oznámena zejména poštou, e-mailem, prostřednictvím textové zprávy, nebo telefonicky. Zpracování osobních údajů prováděné s vaším souhlasem jste kdykoliv oprávněn/a odmítnout, tj. jste oprávněn/a neudělit souhlas nebo udělený souhlas později odvolat, a to i pro jednotlivé formy a účely zpracování osobních údajů samostatně.

Odvolání souhlasu nám sdělte písemně prostřednictvím uvedených kontaktních údajů, případně telefonicky prostřednictvím Informačního zákaznického centra. Změníte-li názor, můžete souhlas kdykoliv udělit opakovaně, a to zvláště i za účelem účasti v marketingové či obchodní akci. Souhlas lze udělit například při změně smlouvy prostřednictvím formuláře nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.

Po jakou dobu zpracováváme osobní údaje
Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytně nutná s přihlédnutím k účelu jejich zpracování. Osobní údaje uchováváme zpravidla po dobu trvání smluvního vztahu a z důvodu ochrany našich práv v nezbytném rozsahu po ukončení smluvního vztahu do uplynutí promlčecí lhůty vyplývající ze vzájemných závazků nebo do úplného vypořádání vzájemných závazků.

V případě, že jste udělil/a souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, jsou osobní údaje zpracovávány za tímto účelem po dobu tří let, není-li sjednáno jinak. Tato doba může být kratší v závislosti na odvolání vašeho souhlasu.

Komu mohou být údaje poskytnuty
Společnost DCZ vystupuje při zpracování osobních údajů jako správce ve smyslu ustanovení § 4 písm. j) zákona o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje jsme oprávněni za splnění zákonných podmínek sdílet s třetími subjekty, zejména členy skupiny LAMA ENERGY GROUP (LAMA ENERGY GROUP s.r.o., IČ: 640 86 259, LAMA energy a.s., IČ: 282 62 026 a další) za účelem zajištění technické a administrativní podpory při poskytování služeb a dalšími subjekty ve smluvním vztahu k DCZ, zejména za účelem zajištění plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy (např. služby třetích stran, roaming apod.).

V případě neplnění nebo opožděného plnění smluvních závazků z vaší strany jsme oprávněni předat osobní údaje subjektům pověřeným vymáháním těchto závazků. Za účelem předcházení podvodného jednání a k posouzení platební schopnosti je společnost DCZ členem sdružení SOLUS, IČ: 693 46 925 (více informací naleznete na www.solus.cz).

Osobní údaje předáváme zpracovatelům pouze v nezbytně nutném rozsahu a jenom pokud se třetí subjekt zaručí zpracovávat a chránit osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy ČR. Za jinými účely, než jsou účely vyplývající ze zákona, nejsme oprávněni poskytnout vaše osobní údaje třetím subjektům, pokud jste nám k takovému poskytnutí nedal/a výslovný souhlas.

Jak chráníme osobní údaje
Bezpečnosti a ochraně osobních údajů věnujeme velkou pozornost. Při současném technologickém vývoji je pro zachování odpovídající úrovně bezpečnosti osobních údajů nevyhnutné neustále sledovat nové trendy a hrozby a v případě potřeby podniknout potřebná opatření. S přihlédnutím k typu a způsobu zpracování osobních údajů klademe důraz zejména na organizační (výběr a školení zaměstnanců, dodržování interních směrnic a bezpečností politiky DCZ) a technologická (bezpečností a monitorovací systémy, šifrování dat, zabezpečené přístupy apod.) opatření. Od našich smluvních partnerů požadujeme před zahájením spolupráce záruky zachování bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů.

Správnost a obsah zpracovávaných osobních údajů
Věříme, že poskytnuté osobní údaje nám uvádíte pravdivě a úplně tak, aby bylo možné zajistit řádné plnění smluvních závazků. Zjistíte-li dodatečně, že o vás zpracováváme nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo požádat o jejich opravu.

V případě nepřesně, neúplně nebo nepravdivě uvedených osobních údajů neneseme žádnou odpovědnost za újmu vzniklou z důvodu takto uvedeného osobního údaje. Jako subjekt údajů máte kdykoliv právo požádat DCZ o sdělení, jaké osobní údaje o vás zpracováváme. Za sdělení jsme oprávněni požadovat pouze úhradu nepřevyšující výši nákladů s tím spojených.

Informaci lze vyžádat telefonicky prostřednictvím našeho Informačního zákaznického centra na telefonním čísle +420 800 900 868 (zdarma, pouze pro volání z pevné linky) nebo +420 533 427 533 (zpoplatněno podle ceníku vašeho operátora) nebo písemně prostřednictvím e-mailové adresy služby@digi2go.cz nebo adresy pro doručování uvedené v zápatí tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Kdo zajišťuje státní kontrolu zpracování osobních údajů
Dozor nad dodržováním povinností v oblasti zpracování osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). V okamžiku, kdy zjistíte nebo se domníváte, že provádíme zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právním řádem ČR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás požádat o vysvětlení nebo požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. Nevyhovíme-li vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Vaše další případná zvláštní práva upravuje zákon o ochraně osobních údajů.