Tato pravidla soutěže „Soutěž o balíčky programů EXTRA” (dále jen „pravidla“) jsou jediným a úplným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům a soutěžícím. Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost DIGI Czech Republic, s. r. o., se sídlem v Hradci nad Moravicí, Gudrichova 763, PSČ 747 41, IČO: 29268516 (dále jen „DIGI CZ“).

Soutěží se o 10 programových balíčků EXTRA na 3 měsíce v hodnotě 5970,- Kč.

I. Termín soutěže a rozsah

1. Soutěž je dobrovolnou součástí zákaznického průzkumu Nové DIGI TV, probíhá ode dne adresného rozeslání dotazníkového průzkumu v termínu do 29. 12. 2015. Soutěž je možné ukončit dříve za podmínky dle bodu V. 1. těchto pravidel.

2. Soutěž probíhá jen na území České republiky. Vyhodnocení soutěže a předání ceny soutěže proběhne v termínu do 31. ledna 2016.

II. Podmínky účasti v soutěži, soutěžní otázka

1. Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická či právnická osoba, která je zákazníkem DIGI TV a zároveň obdržela od společnosti DIGI TV e-mailovou výzvu k vyplnění dotazníkového průzkumu spokojenosti s Novou DIGI TV na e-mail, který je veden v zákaznické databázi společnosti. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti a jejich rodinní příslušníci.

2. Soutěžní otázka zní: „Kolik hovorů přijme naše call centrum na Silvestra, tedy 31. 12. 2015 od 00:00 do 24:00?“

III. Pravidla soutěže

 1. Do soutěže budou zařazeni všichni soutěžící, kteří vyplní soutěžní otázku, včetně kontaktního e-mailu, který je shodný s kontaktním e-mailem zákazníka vedeným v databázi zákazníků DIGI TV (na tento e-mail byla výzva k vyplnění dotazníku zaslána).

2. Soutěžící může soutěžit jen s jedním, nejdříve zaslaným vyplněným dotazníkem.

3. Soutěžní otázku lze zodpovědět nejpozději dne 29. 12. 2015 do 24.00 hod.

4. Osoba, která se účastní soutěže, je povinna ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů pořadatele soutěže. V opačném případě je pořadatel oprávněn tuto osobu z účasti v soutěži vyloučit.

5. V soutěži vyhrává celkem 10 soutěžících, kteří co nejpřesněji odpovědí na soutěžní otázku. V případě shodných odpovědí vítězí ta nejrychlejší.

6. Výherce musí splňovat podmínku dle bodu III. 1. těchto soutěžních pravidel.

7. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách cz.digi.tv v části aktuality do 15. 1. 2016

IV. Odpovědnost Pořadatele za průběh soutěže

1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, zkrácení či prodloužení, odvolání či úpravy a změny jejích pravidel.

2. Na výhru ze soutěže neexistuje právní nárok. Nárok na výhru nelze převést na jinou osobu a hodnotu výher nelze vyplatit v hotovosti. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.

3. Soutěžící dává pořadateli souhlas ke zpracování osobních údajů uvedených v zákaznické databázi DIGI TV a jednoznačně identifikovaných podle přihlašovací emailové adresy uvedené ve vyplněném dotazníkovém formuláři za účelem navázání kontaktu se soutěžícím dle pravidel soutěže či zveřejnění ve formě jméno a příjmení, obec, v tiskové zprávě a ve sdělovacích prostředcích, na Facebooku, či jiných sociálních sítích a na webových stránkách provozovaných pořadatelem. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje soutěžící dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně odvolat.

V. Závěrečná ustanovení

1. Pořadatel neodpovídá za úplnost těch pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná a konečná.

2. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.

3. Pravidla jsou ve svém plném znění po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách www.cz.digi.tv.

Účinnost pravidel: ode dne zveřejnění na webových stránkách společnosti do ukončení soutěže dne 29. 12. 2015.

V Hradci nad Moravicí dne 10. 12. 2015