Reklamaci je možné uplatnit jedině písemně s číslem smlouvy a vlastnoručním podpisem klienta na korespondenční adrese společnosti, případně e-mailem s registrovaným elektronickým podpisem klienta. V případě žádosti o slevu prosím přiložte i kopii dokladu od technika, jestliže jím byla závada řešena.